Čo má spoločné helikoptéra a húsenica?

Grafomotorika sa vyvíja v etapách, a preto je nutné brať ju ako súčasť vývinu/celku dieťaťa a nie oddelene. Ide o fyziologický aspekt, ktorý je vysoko individuálny, podobne ako napr. reč. Jednotlivé etapy vývinu sa nedajú preskočiť. Na to, aby dieťa disponovalo dobrou grafomotorikou, musí mať predpoklad zrelosti v hrubej motorike, jemnej motorike či v ovládaní svojho tela. Deti nekreslia preto, aby dosiahli výsledok, ale kvôli samotnej aktivite. Všimli ste si, ako sa nám známy výrok „nie je dôležitý cieľ, ale cesta“ krásne premietol aj do tejto oblasti? 🙂

Príprava

Nemôžeme hovoriť o správnom úchope, keď dieťa nevie helikoptéru alebo húsenicu, ktoré sú súčasťou nášho facebookového videa. Ak dieťaťu robia cvičenia problém, prejdite k vývinovo nižším úrovniam. Gúľanie ceruzky medzi rukami/po stole, zalomenie hánky na druhom a treťom prste ruky, ktorou píše a pod. Jasný signál, že dieťa nemá dozreté prsty je ten, že nezohne hánky. Preto opäť pripomíname, že je v tomto prípade potrebné prejsť na nižšiu úroveň.

Poloha tela

Máme vo zvyku myslieť si, že grafomotorika sa rozvíja iba v momente, keď kreslíme za stolom. Je to mylná predstava. Ak dáme dieťaťu možnosť zmeniť polohu tela a aj ruky v priestore, postupne si samo začne sadať za stôl. Chcete zistiť či je alebo nie je dieťa schopné takto sedieť? Vyskúšajte jednoduchý pokus. Navrhnite si akýkoľvek prvok, napr. kruh a otestujte, ako ho urobí za stolom, na stene (v stoji), na zemi (keď leží), v tureckom sede, v kľaku. To vám ukáže odpoveď. Z ľubovoľnej polohy, od veľkých tvarov k malým, od motoriky tela až po koordináciu práce ruky (rameno, lakeť, zápästie, prsty) sa prepracujete k sedu. Dozretosť motoriky nastane vtedy, keď dieťa izoluje prácu ruky od tela, netancuje, nehmýri a nevrtí sa pri písaní.

Plynulosť pohybu

Vyfarbovaním nerozvíjame grafomotoriku, ako si mnohí myslia. Táto činnosť núti deti tlačiť a podporuje predovšetkým vizuomotoriku. Ak to však dieťa baví, netreba sa s tým zapodievať. Dôležité je, aby ste mu pridali aj iné aktivity okrem vyfarbovania, ktoré sú cielené na grafomotoriku a plynulosť pohybu.

Veľkosť papiera + písacie potreby

Ponúknite dieťaťu možnosť kresliť z neohraničenej plochy až po malý formát. Odporúčame používať hrubšie farbičky s dobrou stopou, polámané voskovky, hrubé pastelky až sa časom dostanete po tenkú ceruzku.

Nezabúdajte:

Počas samotnej aktivity dieťa nikdy nenaprávajte. Lepšie riešenie je, pýtať sa a komentovať, že čo má ruka robiť, kde majú byť prsty. Dieťaťu verbalizujeme, navádzame ho, aby zažilo iný pocit ceruzky. Napr. vieš chytiť ceruzku hore, nižšie aj dole? A popisujeme.

Dovidenia a dočítania priatelia. 🙂