Všetko najlepšie!

CINK .. CINK .. Nebojte sa, nevliezol sem žiadny škriatok, to vám len predstavujeme zvonček, ktorý ohlasuje začiatok a koniec presne tak, ako tomu bolo v narodeninový deň. 🙂

Pred veľkou oslavou 5-ročného jubilea sme cítili nervozitu a obavy z toho, ako to celé dopadne a či to zvládneme. Nemohli sme si však priať lepší priebeh spoločne stráveného dňa. V priestoroch centra sa vyskytla skupina veľmi vnímavých, zvedavých a pozitívne naladených poslucháčov.

Cieľom tejto udalosti bolo v príjemnej a rodinnej atmosfére priblížiť publiku činnosť, priestory a odborný prístup zamestnancov poradne Logopedys. Držíme sa zásady, že profesionalita by sa nemala vylučovať s ľudskosťou či empatiou. Veríme tak, že spoločné stretnutie nás obohatilo navzájom.

Aktivity v centre boli zamerané na workshopy a praktické ukážky našej práce. Špeciálno-pedagogický workshop vás vniesol do Krajiny slov, ktorej obyvateľmi sú Majster Slabika a Majster Dĺžeň. Súčasťou boli aj ukážky tvorby slov detí, u ktorých je jazykový vývin narušený. Hádať podľa detských skomolenín pôvodné tvary bolo aj pre vás občas veľkou záhadou.

Na psychologickom workshope sme riešili psychodiagnostiku v kontexte multidisciplinarity, priebeh psychologickej diagnostiky a plynulé nadviazanie poradenstva formou Terapie Hrou a formou KBT. Veľký záujem vzbudila Terapia hrou, v rámci ktorej sme preskúmali našu síce malú, ale čarovnú herničku, ktorá je oázou bezpečia pre deti s rôznymi ťažkosťami.

Logopedický workshop vás oboznámil s prácou logopéda v našom centre. Prebehla interaktívna diskusia o zábere klientely, ktorá môže „zaklopať na dvere“, o tom, s akými odborníkmi v ideálnom prípade logopéd kooperuje, resp. čo je potrebné a vhodné urobiť pre komplexné riešenie ťažkostí klienta. Využili ste aj možnosť prezrieť si pomôcky používané pri oromotorických cvičeniach.

V Snoezelen miestnosti sme vám ponúkli chvíľkové opustenie komfortnej zóny. Táto miestnosť sa zmenila na útulný les, prostredníctvom ktorého ste v sebe objavovali niečo neprebádané. Podľa vašich reakcií vieme, že sa vám v našom Snoezelene páčilo a odniesli ste si pohodu a príjemnú skúsenosť.

Po presune do kaštieľa prišiel čas na príbehy z praxe v podaní rodičov našich klientov. Živé príbehy nám vzhľadom na svoju emocionálnu silu a autenticitu zostanú v pamäti ešte veľmi dlhú dobu. Išlo o prezentáciu toho, že zázraky nesľubujeme, všetko je v procese a neustále sa vyvíja. Nie vždy dokážeme sami dokráčať k happy endu, preto si vážime mnohých odborníkov, ktorí sú ochotní spolupracovať a posúvať nás ďalej. Spolu tak tvoríme multidisciplinárny tím, ktorý sa aktívne podieľa na vytváraní podmienok pre podporu osobnostného vývinu dieťaťa s rôznymi potrebami v školskom i rodinnom prostredí.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie neskutočnej atmosféry. Bolo povzbudzujúce odpovedať na vaše otázky, vpustiť vás do „nášho pracovného domova“ a zdieľať s vami skúsenosti.

Rovnako si vážime návštevu vzácnych hostí, ktorí si k nám popri svojej vyťaženosti našli cestu: Ing. Jana Školíková (starostka obce Zemianske Kostoľany), Mgr. Svetlana Síthová (vedúca oddelenia pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu), PhDr. Rudo Hurban (bývalý pracovník VÚDPaP), KŠÚ, ZŠ, MŠ, ÚPSVaR, VÚDPaP.

Menovite sa tiež chceme poďakovať vám, ktorí ste sa akoukoľvek formou podieľali na organizácii tohto špeciálneho dňa: Michal Gaman, Simona Remišová, Michaela Sabová, Andrea Kopálová (správkyňa kaštieľa), Darina Jarošincová (kvetinová výzdoba), Miriama Coonghe Pilchová (cukrovinky), Lahôdky Daniela (občerstvenie), Róberta Lukačovičová (reklamné predmety), Mária Senajová (propagačné materiály), Kajo Mazák (ozvučenie a moderovanie), ABO Photography (fotografické služby).

Vo všetkej skromnosti a s vaším dovolením by sme sa tak trošku rady ocenili aj navzájom. Táto akcia narástla na začiatku do nám nepredstaviteľných rozmerov, ale zvládli sme ju vďaka nasadeniu celého tímu na jednotku. Sám človek nezmôže nič, no spolu dokážeme všetko.

Michaela, Zdenka, Monika, Simona, Magdaléna, Karina, Mária, Barbora, Veronika, Bibiána

CINK .. CINK 🙂