Pre rodičov

Pre rodičov

Máte po­chyb­nos­ti o tom, ako sa vaše dieťa vyvíja? Spra­co­va­li sme pre vás tému “10 kaž­do­den­ných otá­zok o vývine vášho dieťaťa”, ktoré si v po­zí­cii ro­di­ča kla­die­te a kto­rým je dô­le­ži­té v tejto ob­las­ti ve­no­vať po­zor­nosť. Sme zás­tan­ca­mi ná­zo­ru, že ne­exis­tu­je vhod­ná alebo ne­vhod­ná otáz­ka. Vždy však exis­tu­je vhod­ný čas, ob­rá­tiť sa na na­šich špe­cia­lis­tov, hoci aj ne­zá­väz­ne.

Vedieť viac

Práca v teréne

Sme pre­sved­če­ní, že naj­viac po­mô­že­me našim kli­en­tom, keď prí­de­me za nimi tam, kde to po­zna­jú, cítia sa bez­peč­ne, kde sa vzde­lá­va­jú a učia. Tam, kde sú “doma”. Preto naše služ­by po­sky­tu­je­me aj v te­ré­ne.

Kto?

 • psy­cho­lóg
 • lo­go­péd
 • špe­ciál­ny pe­da­góg

Čo?

 • diag­nos­tic­ké vy­šet­re­nie
 • lo­go­pe­dic­ké in­ter­ven­cie
 • po­ra­den­stvo pre ro­di­čov, žia­kov a pe­da­gó­gov
 • pomoc pri tvor­be in­di­vi­du­ál­nych vzde­lá­va­cích plá­nov

Kedy?

 • po do­ho­de s ro­di­čom
 • po do­ho­de so zá­kon­ným zá­stup­com
 • po do­ho­de so ško­lou
 • po do­ho­de s vý­chov­ným po­rad­com, škol­ským špe­ciál­nym pe­da­gó­gom

Práca v centre

Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou kom­plex­né­ho prí­stu­pu, ktorý kli­en­tom v našom cen­tre po­sky­tu­je­me, sú vy­šet­re­nia spo­čí­va­jú­ce v od­bor­nej psy­cho­lo­gic­kej, špe­ciál­no-pe­da­go­gic­kej a lo­go­pe­dic­kej diag­nos­ti­ke. Po zhod­no­te­ní ak­tu­ál­ne­ho stavu die­ťa­ťa a s pri­hliad­nu­tím na vý­sled­ky diag­nos­ti­ky na­vrh­ne­me pre dieťa, ro­di­ča či ro­di­nu kon­krét­ne te­ra­pie. Te­ra­pie pre­bie­ha­jú v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch, kedy podľa po­tre­by re­a­li­zu­je od­bor­nú pomoc psy­cho­lóg, špe­ciál­ny pe­da­góg, te­ra­pe­ut alebo lo­go­péd.

Technické a materiálne vybavenie centra:

 • te­ra­pe­utic­ká miest­nosť Sno­eze­len: bu­blin­ko­vý valec, vib­rač­né kres­lo, po­lo­ho­va­cí vak, hoj­dač­ka, pro­jek­tor, hviezd­ne nebo, zá­ťa­žo­vé po­môc­ky (deky, van­kú­še)
 • te­ra­pe­utic­ká miest­nosť na in­di­vi­du­ál­ne ko­rek­cie: ko­rekč­né po­môc­ky “šité na mieru”
 • miest­nosť “her­nič­ka”: ori­gi­nál­ne vy­tvo­re­ná te­ra­pe­utic­ká miest­nosť
 • lo­go­pe­dic­ká miest­nosť: špe­ciál­ne po­môc­ky (sondy, pa­lič­ky, ro­ta­vib­rá­tor, žu­va­cie po­môc­ky) a zrkad­lá
 • špe­ciál­na miest­nosť s te­ra­pe­utic­ký­mi po­môc­ka­mi pre deti s po­ru­cha­mi au­tis­tic­ké­ho spek­tra: gu­lič­ko­vý bazén, šmý­ka­la, hoj­dač­ka, reb­rík, sen­zo­ric­ké po­môc­ky
 • diag­nos­tic­ká miest­nosť
 • bez­pod­net­ná miest­nosť
 • di­dak­tic­ké a edu­ka­tív­ne hrač­ky pre rôzne vý­vi­no­vé ob­do­bia
 • edu­kač­né ma­te­riá­ly v elek­tro­nic­kej po­do­be
 • tes­to­vé a do­taz­ní­ko­vé materiály v elek­tro­nic­kej po­do­be
 • kniž­ni­ca: det­ská li­te­ra­tú­ra, od­bor­ná li­te­ra­tú­ra, li­te­ra­tú­ra pre deti a ro­di­čov

Kurzy a webináre

 • vzdelávanie pedagógov a odborných zametnancov
  • včasná diagnostika
  • podporné opatrenia
  • Rozvoj grafomotoriky teoreticky aj prakticky
  • Dôležitosť fonematického uvdomovania pre budúci vývin školských zručností
 • vzdelávanie rodičov
  • Ako rozvíjať reč dieťaťa?
  • Hra vo vývine dieťaťa
  • Neplynulé/zajakavé dieťa v rodine