lo­go­pe­dic­ká sta­rost­li­vosť
(diag­nos­ti­ka, te­ra­pia, po­ra­den­stvo)
špe­ciál­no­pe­da­go­gic­ká sta­rost­li­vosť
(diag­nos­ti­ka, te­ra­pia, po­ra­den­stvo)
psy­cho­lo­gic­ká sta­rost­li­vosť
(diag­nos­ti­ka, te­ra­pia, po­ra­den­stvo)

Sme

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Škol­ské za­ria­de­nie, ktoré je od 01. 09. 2015 sú­čas­ťou siete škôl a škol­ských za­ria­de­ní MŠV­VaŠ SR. Po­sky­tu­je­me sta­rost­li­vosť: deťom vo veku od 0 rokov do ukon­če­nia príp­ra­vy na po­vo­la­nie, ich ro­di­nám, ma­ter­ským a zá­klad­ným ško­lám, špe­ciál­nym ško­lám a špe­ciál­nym ma­ter­ským ško­lám.

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Logopedys

Škol­ské za­ria­de­nie, ktoré je od 01. 09. 2023 sú­čas­ťou siete škôl a škol­ských za­ria­de­ní MŠV­VaŠ SR. Po­sky­tu­je­me sta­rost­li­vosť: deťom a žiakom so všetkými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti vo veku od 0 do 15 rokov, ich ro­di­nám, ma­ter­ským a zá­klad­ným ško­lám, špe­ciál­nym ško­lám a špe­ciál­nym ma­ter­ským ško­lám.

Vedieť viac


Snažíme sa pracovať v duchu myšlienky, že spolu „my-vy-dieťa“ dokážeme viac:

Ja do­ká­žem veci, ktoré ne­do­ká­žeš ty.

Ty do­ká­žeš veci, ktoré ne­do­ká­žem ja.

No spolu mô­že­me do­ká­zať veci ob­rov­ské.

(Matka Tereza)