Naše služby

O nás

Súkromné centrum poradenstva a prevencie (SCPP) a Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Logopedys (SŠCPP) vznik­lo pre­dov­šet­kým z túžby od­bor­ní­kov po­má­hať deťom s vý­vi­no­vý­mi po­ru­cha­mi, so zdravotným znevýhodnením a všet­kým tým, ktorí s touto prob­le­ma­ti­kou pri­chá­dza­jú do kon­tak­tu.

Je vše­obec­ne známe, že na Slo­ven­sku do­chá­dza k ná­ras­tu počtu detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Menej sa už však ho­vo­rí o ne­dos­tat­ku za­ria­de­ní po­sky­tu­jú­cich kon­krét­ne služ­by. A to je aj hlav­ný dôvod, prečo sme tu – teda v Ze­mian­skych Kos­to­ľa­noch. 🙂

Odporúčanie do špecializovaného centra vydáva pediater, odborný lekár alebo centrum poradenstva a prevencie (štátne a súkromné).

Odborná činnosť

Poradenská práca formou terapie hrou
Neurofeedback
Test prediktorov gramotnosti
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
Tréning pozornosti podľa T. V. Achutina
Snoezelen
Baby masáž
Komplexná logopedická diagnostika, terapia, poradenstvo
Starostlivosť o deti s poruchami autistického spektra
KBT poradenstvo
Poradenstvo v oblasti ranej intervencie
Logopedické vyšetrenia, korekcie reči, reedukácie
Komplexná starostlivosť o integrované deti v bežných školách
Vyhľadávanie a zachytávanie detí s vývinovými poruchami
Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika, terapia
Alternatívna a augmentatívna komunikácia

Náš tím

Mgr. Michaela Mojžišová

riaditeľka Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s NKS, Logopedys

Mgr. Zdenka Gamanová

špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotková

logopedička

Mgr. Simona Adámiková

logopedička

Mgr. Magdaléna Hačková (MD)

psychologička

Mgr. Bc. Karina Beláková

špeciálna pedagogička, riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie

Mgr. Anna Vidová (MD)

logopedička

Mgr. Mária Dubecová 

logopedička

PaedDr. Bibiána Novakovová

logopedička

Mgr. Barbora Mojžišová

fyzioterapeutka

Mgr. Dominika Valchařová

logopedička

Mgr. Natália Čupcová

špeciálna pedagogička

Mgr. Paulína Dudová

lektorka mentálnej aritmetiky a znakovania

Mgr. Vanda Tesarovičová

lektorka mentálnej aritmetiky

Mgr. Lucia Lačná

psychologička

Mgr. Mária Gablíková, PhD.

psychologička

Mgr. Magdaléna Glajsová

psychologička

Mgr. Pavlína Sóradová

špeciálna pedagogička

Mgr. Veronika Szabová

administratívna pracovníčka, sociálna pracovníčka