Pre školy

 

Pre základné školy

Pro­fe­si­onál­ny tím od­bor­ných pra­cov­ní­kov je pri­pra­ve­ný a ochot­ný hľa­dať, spre­vá­dzať, na­chá­dzať a po­vzbu­dzo­vať vás pri otáz­kach spo­je­ných s vý­cho­vou a vzde­lá­va­ním detí s akýmikoľvek po­tre­ba­mi a podporou.

Na pôde zá­klad­ných škôl po­nú­ka­me podľa potreby:

 • psychologické preventívne programy
 • včas­nú diag­nos­ti­ku v dru­hých roč­ní­koch
 • špe­ciál­no-pe­da­go­gic­ké in­ter­ven­cie 
 • po­ra­den­stvo pre uči­te­ľov a asistentov učiteľa
 • pomoc a smerovanie školských podporných tímov (ŠPT)
 • se­mi­ná­re, pred­náš­ky, kon­zul­tá­cie, works­ho­py
 • aktualizačné vzdelávania
 • adaptačné vzdelávania
 

Pre materské školy

Pre ma­ter­ské školy re­a­li­zu­je­me de­pis­táž od­bor­ným za­mest­nan­com (logopédom) u detí, kto­rých ro­di­čia pre­ja­vi­li zá­u­jem. De­pis­táž sa vy­ko­ná­va na zá­kla­de do­ho­dy s ma­ter­skou ško­lou.

Vy­ty­po­va­ným deťom, u kto­rých sa po ná­sled­nej lo­go­pe­dic­kej diag­nos­ti­ke po­tvr­dí na­ru­še­ná ko­mu­ni­kač­ná schop­nosť, ďalej v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch po­sky­tu­je­me:

 • lo­go­pe­dic­kú sta­rost­li­vosť
 • špe­ciál­no-pe­da­go­gic­kú sta­rost­li­vosť
 • od­bor­né po­ra­den­stvo pre ro­di­čov (for­mou kon­zul­tá­cie na pôde ma­ter­skej školy alebo v pries­to­roch cen­tra)
 • video pre ro­di­ča – na vy­žia­da­nie
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
 • Kurz predškoláka – „Vedomosti v hrsti“
 • fyzioterapia – „Cvičenie s Ježkom Plochonôžkom“
 • bilaterálna integrácia
 • po­ra­den­stvo pre pe­da­go­gic­kých za­mest­nan­cov
 

Kurzy a webináre

 • vzdelávanie pedagógov a odborných zametnancov
  • včasná diagnostika
  • podporné opatrenia
  • Rozvoj grafomotoriky teoreticky aj prakticky
  • Dôležitosť fonematického uvdomovania pre budúci vývin školských zručností
 • vzdelávanie rodičov
  • Ako rozvíjať reč dieťaťa?
  • Hra vo vývine dieťaťa
  • Neplynulé/zajakavé dieťa v rodine