Raná intervencia

Raná intervencia

Lo­go­pe­dys po­má­ha aj v ob­las­ti tzv. ranej in­ter­ven­cie (včas­nej in­ter­ven­cie). Po­sky­tu­je­me po­ra­den­stvo pre ro­di­čov detí aj v domácom prostredí, ktoré majú prob­lé­my pri­ro­dze­ne a ľahko na­pre­do­vať v psy­cho­mo­to­ric­kom vý­vi­ne a rozvoji reči.

Prí­zna­ky oneskoreného vývinu u de­tí v sko­rom (ranom) ob­do­bí:

 • zvlášt­ne po­sta­ve­nie no­ži­čiek, prs­tov na ru­kách
 • sťa­že­né zo­hý­ba­nie ko­lien počas pre­ba­ľo­va­nia
 • asy­met­ric­ké po­u­ží­va­nie kon­ča­tín (pre­fe­ren­cia len jed­nej stra­ny tela, za hrač­kou sa die­ťat­ko na­ťa­hu­je vý­luč­ne jed­nou ru­čič­kou a pod.)
 • pre­tr­vá­va­jú­ci úklon hla­vič­ky do jed­nej stra­ny alebo jej ne­pri­ro­dze­né za­klá­ňa­nie
 • cha­bosť kon­ča­tín (ne­pri­ro­dze­né vy­tá­ča­nie rúčky, die­ťat­ko má akoby gu­me­né ochab­nu­té svaly, je ex­trém­ne po­koj­né, veľmi dlho pre­spí, ne­bu­dí sa na pa­pa­nie, tzv. „dobré dieťa“)
 • stu­hnu­tosť kon­ča­tín (rúčky zo­vre­té v päsť, kon­ča­ti­ny sa tr­ha­vo po­hy­bu­jú, die­ťat­ko je ne­po­koj­né, tak­mer ne­us­tá­le plače a často je to plač bez sĺz spre­vá­dza­ný tra­som kon­ča­tín)
 • zle­ža­né zá­hla­vie, sploš­te­ná hla­vič­ka na jed­nej stra­ne, zle­ža­ná alebo na­opak od­stá­va­jú­ca uš­ni­ca
 • asy­met­ria na tvári (asy­met­ric­ký úsmev – pu­sin­ka sa pri úsme­ve kriví do jed­nej stra­ny, príp. sa­mot­ná tvá­rič­ka je asy­met­ric­ká a jedno líce ba­cu­ľa­tej­šie ako druhé, jedna očná štr­bi­na je väč­šia ako druhá a pod.)
 • one­sko­re­nie jed­not­li­vých po­hy­bo­vých pre­ja­vov
 • zvlášt­ne zvu­ko­vé pre­ja­vy pri dý­cha­ní
 • kom­pli­ko­va­ný a na­má­ha­vý spô­sob pri­jí­ma­nia po­tra­vy
 • one­sko­ro­va­nie sa vo vý­vi­ne reči (môže byť aj sig­ná­lom váž­nej­šej vý­vi­no­vej po­ru­chy)

V ob­las­ti ranej in­ter­ven­cie po­nú­ka­me:

 • sta­rost­li­vosť a od­po­ve­de na otáz­ky tý­ka­jú­ce sa kŕ­me­nia, fy­zi­ote­ra­pie, so­ciál­ne­ho po­ra­den­stva (v spo­lu­prá­ci s ko­le­ga­mi z cen­tra včas­nej in­ter­ven­cie)
 • psy­cho­lo­gic­kú a psy­cho­te­ra­pe­utic­kú sta­rost­li­vosť pre ro­di­čov detí, kto­rých vývin je kom­pli­ko­va­ný a prob­le­ma­tic­ký
 • špe­ciál­no-pe­da­go­gic­kú a lo­go­pe­dic­kú sta­rost­li­vosť o deti v ranom ob­do­bí, po­ra­den­stvo pre ro­di­čov
 • alternatívnu a augmentatívnu komunikácu v domácom prostredí podľa individuálnych potrieb dieťaťa