Je vývin môjho dieťaťa správny?

Keď sa rozprávame/píšeme o pojme „vývin dieťaťa“, je dôležité pochopiť, že ide o proces neustálych zmien v danom čase a kvalite. V Logopedyse sa v súvislosti s touto problematikou zameriavame na: sociálny vývin, komunikáciu, imitáciu, motoriku, sebaobsluhu, vnímanie a myslenie.

Každá veková hranica dieťaťa je v uvedených oblastiach charakteristická rozličnými črtami. Z kapacitných dôvodov internetu vám vymenujeme iba zopár z tých, ktoré u nás hodnotíme. 🙂

SOCIÁLNY VÝVIN

 • reakcie dieťaťa na sociálny kontakt
 • záujem o okolitý svet
 • prejavovanie úzkosti, keď sa rodič vzdiali
 • radosť z jednoduchých hier

Zaujímavosť: Deti sa začínajú cielene usmievať v rôznom veku. To, že sa dvojmesačné bábätko neusmieva, neznamená, že je nešťastné, resp. že niečo nie je v poriadku. Niektoré deti potrebujú trochu viac času a viac podnetov. Ak sa však zámerne neusmieva do cca 3-4 mesiaca, je vhodné upozorniť na túto skutočnosť pediatra.

KOMUNIKÁCIA

a) impresia (neverbálna časť)

 • kývanie rukou, keď sa dieťa s niekým lúči
 • ukazovanie prstom na veci, ktoré ho zaujímajú
 • odpoveď pohľadom pri vyslovení jeho mena
 • rozoznávanie predmetov

Zaujímavosť: Dieťa by počas každého vývinového obdobia malo reagovať na určité pokyny a situácie, ktoré sa v jeho okolí dejú a to bez použitia slov.

b) expresia (verbálna časť)

 • vokalizovanie (dieťa vydáva rôzne zvuky napr. kričí)
 • neidentifikovateľné bľabotanie
 • džavotanie (dieťa používa hlásky podobné: k, g, b, p, m)

Zistenie úrovne komunikácie je nesmierne dôležité pri následnom definovaní harmonického alebo disharmonického vývoja.

IMITÁCIA

a) motorická imitácia

 • napodobňovanie pohybov pier, tváre
 • napodobňovanie hračiek, ktoré vydávajú zvuk
 • napodobňovanie jednoduchých činností

b) sociálna imitácia

 • úsmev ako odpoveď
 • imitácia hier rovesníkov
 • začleňovanie sa do skupiny
 • opakovanie domácich prác (napr. dieťa zametá s maminkou)

c) verbálna imitácia: na pokyn opakuje zvuky alebo zvieratká

Zaujímavosť: Imitácia je predpokladom zrenia do budúcnosti. Keď dieťa nevie imitovať, nedokáže sa učiť. Tento „nedostatok“ je však riešiteľný.

MOTORIKA

a) jemná motorika

 • hranie sa s prstami
 • ukladanie kociek na seba
 • otváranie/zatváranie škatule
 • listovanie knižky

b) hrubá motorika

 • lezenie po štyroch
 • chôdza
 • uchopovanie
 • sedenie s oporou/bez opory

Hrubá motorika súvisí s jemnou motorikou a jemná motorika súvisí s rečou. Niektoré hranice sú ťažko určiteľné, všetko sa totiž navzájom prelína.

SEBAOBSLUHA

a) jedlo

 • schopnosť dieťaťa sa najesť, napiť
 • stolovanie (použitie hrnčeka, slamky, príboru)
 • sedenie za stolom alebo behanie okolo stola

Neprikláňame sa k novodobému trendu kŕmenia dieťaťa v spoločnosti tabletu. Rovnako tak v jeho ako aj vo vašich rukách. Dieťa sa takýmto spôsobom nesústredí na jedlo, nevníma jeho chute, vône, pachy, nerieši konzistenciu jedla a pod. Dotýka sa to aj sociálneho vzťahu s rodičom. Pri kŕmení sa budujú aspekty, ktoré sú potrebné pre ďalší vývin.

b) toaleta

 • pýtanie sa na wc
 • protestovanie pri použití nočníka
 • problematické vyprázdňovanie
 • pomoc pri vyzliekaní a obliekaní

c) obliekanie

 • pozitívny alebo negatívny vzťah
 • vyzutie si ponožky
 • obliekanie trička na pokyn
 • rozopnutie a zapnutie zipsu alebo gombíka

d) umývanie

 • má/nemá záujem
 • prejavuje/neprejavuje odpor
 • umytie si rúk pod tečúcou vodou
 • vzťah dotyk a voda

Zaujímavosť: Väčšinou deti, ktoré nemajú radi obliekanie, zapínanie a pod., neobľubujú tiež kreslenie. A to už opäť súvisí s motorikou, jemnou motorikou a grafomotorikou.

VNÍMANIE

a) zrakové vnímanie

 • sledovanie pohybu svojich rúk
 • sledovanie a reagovanie na pohyb predmetov
 • triedenie podľa tvarov
 • hľadanie skrytých predmetov napr. pod utierkou

b) sluchové vnímanie

 • otáčanie hlavičky za zdrojom zvuku
 • rozoznávanie zvuku z okolitého prostredia
 • počúvanie hudby
 • melodické džavotanie

c) dotykové vnímanie

 • primeraná alebo neprimeraná odozva na dotyk
 • určenie prahu bolesti (krik už pri jemnom pohladení alebo naopak žiadna bolesť pri silnom udretí)
 • rozpoznanie predmetu hmatom
 • rozlišovanie materiálu

MYSLENIE

 • myslenie v kategóriách
 • priradenie príbuzných predmetov (stolička – stôl, zámok – kľúč)
 • pochopenie súvislosti medzi oblečením a účelom použitia (ponožka – noha, čapica – hlava)

V praxi sa bežne stáva, že klientom je napr. dieťa, ktoré vie v troch rokoch čítať, písať a počítať, ale nedokáže sa pozdraviť (zaostáva v sociálnom smere). Keď niektoré oblasti spolu nespolupracujú alebo nesúhlasia, ide o disharmonický vývin. Našou úlohou je odhaliť problém, predostrieť vývinové rozdiely rodičom a spoločne sa podieľať na intervencii (pomoci).

Častou chybou blízkych je, keď evidentný nesúlad s prirodzenosťou dávajú za vinu oneskorenému vývinu a žijú v domnienke, že dieťa všetko dobehne. Ale kedy? Aj Kája predsa spieval, že „čas letí jako bláznivý“. 😉

Dovidenia a dočítania priatelia. 🙂